| |     Español | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

Španija, kao i Srbija, je potpisnica i Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na višejezičnim obrascima. Izvodi iz matičnih knjiga izdati na višejezičnom obrascu mogu se koristiti u Srbiji, odnosno Španiji bez dodatnih formalnosti.
Španija i Andora su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.
Da bi dokument izdat u Srbiji mogao da se upotrebi u Španiji, potrebno je prevesti ga kod sudskog tumača i overiti pečatom „Apostille“. Overu u R.Srbiji vrši osnovni sud nadležan za teritoriju sedišta organa  koji je takvu ispravu izdao, odnosno, overio potpis na privatnoj ispravi (izjavi, punomoćju i dr).
Da bi dokument izdat u Španiji mogao da se upotrebi u Srbiji, potrebna je njegova overa pečatom „Apostille“ koju u Španiji vrši Ministarstvo pravde ili Viši sud pravde u svakoj autonomnoj oblasti. Ako se radi o dokumentu koji je predhodno overen od strane notara, overu apostil pečatom vrši Dekan Škole notara u svakoj autonomnoj zajednici ili član Upravnog odbora pomenute Škole.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari